Kredyt "Własny Kąt" hipoteczny

  • Okres kredytowania do 35 lat
  • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości
  • Wakacje kredytowe - możliwość wnioskowania
    o zawieszenie spłaty jednej raty w roku

Weź kredyt

 

 

 

Podstawowe opłaty związane z obsługą Kredytu Własny Kąt hipoteczny

Dodatkowe opłaty związane z obsługą Kredytu Własny Kąt hipoteczny

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, jego istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu.

Udzielenie kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kat hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 4,37% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 206 178 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 69,5%, oprocentowanie zmienne 2,89%/rok – w pierwszym roku oraz 3,81%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1,79% wg stanu na dzień 10.07.2019 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,02% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 125 674,44 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 112 630,68 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 123,50 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 96 zł (do czasu spłaty 12 raty kredytu); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 704,48 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6 700,78 (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 331 852,44 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 967,70 zł (w pierwszym roku, po ustanowieniu zabezpieczenia) oraz 1 065,18 zł w kolejnych latach. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.07.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteka wynosi 4,37% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 310 100 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 74%, oprocentowanie zmienne 2,89%/rok – w pierwszym roku oraz 3,89%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1,79% wg stanu na dzień 10.07.2019 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,10% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, ze nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 233 418,23 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 213 049,30 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 442,40 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 700 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 96 zł (do czasu spłaty 12 raty kredytu); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 033,28 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 078,25 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 543518,23 zł, płatna w 360 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 1 290,67 zł (w pierwszym roku, po ustanowieniu zabezpieczenia) oraz 1 457,89 zł w kolejnych latach. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.07.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.

Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.